Find the actual dates below!
Date Time City Venue
7.15 20:00 Shenyang Dayu Bar
7.16 15:30 Beijing Mao Live House
7.17 20:00 Dalian Hertz Bar
7.19 20:00 Xi’an Xinyueliangyaoshi Live House
7.22 20:00 Hangzhou 9 Club
7.23 20:30 Shanghai Kento’s Club
7.24 20:00 Nanjing Castle Bar
7.26 20:00 Changsha Freedom House
7.27 20:00 Guangzhou 191 Space
7.29 21:00 Hongkong Hidden Agenda Live House
7.30 20:00 Shenzhen F518
7.31 20:00 Qingdao Cape No.3 Bar